????? Facebook
Omada Facebook
?????? ??????? ????? ????????????????????? (chemtrails)
KINISI ENANTIA STOUS CHIMIKOUS AEROPSECHASMOUS (chemtrails)
http://tinyurl.com/b5cs298

General

Board Threads Posts Last Post
No New Posts General Board

You can talk about anything here

Moderator: Wayne Hall

20 32 Codex Alimentarius
by Wayne Hall
Feb 7, 2013 18:13:28 GMT 2
No New Posts ÈÅËÏÕÌÅ ÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÌÁÓ ÐÉÓÙ

Ç ðïëéôéêÞ ôïõ ÄÍÔ

Moderator: Wayne Hall

3 6 Amesi Dimokratia
by Wayne Hall
Jan 18, 2012 7:22:03 GMT 2
No New Posts ÃÅÙÌÇ×ÁÍÉÊÇ

Áåñïøå÷áóìïß

Moderator: Wayne Hall

34 90 Chemtrails - proti evropaiki ekdilosi 2003 Aigina
by Wayne Hall
May 3, 2012 8:48:56 GMT 2
No New Posts HAARP

ÓôñáôéùôéêÞ ×ñÞóç ôçò ÇëåêôñïìáãíçôéêÞò ÅíÝñãåéáò

Moderator: Wayne Hall

5 6 Enouranois ntokymantair
by Wayne Hall
Jan 30, 2012 7:34:37 GMT 2
No New Posts ÅÍÅÑÃÅÉÁ

Åîåëßîåéò

2 2 Nikola Tesla
by Wayne Hall
Mar 14, 2010 10:03:39 GMT 2
No New Posts ÅÌÐÏÑÉÏ ÑÕÐÙÍ

Åìðüñéï ñýðùí

Moderator: Wayne Hall

2 4 "ÐÑÁÓÉÍÇ ÁÍÁÐÔÕÎÇ" - "ÐÑÁÓÉÍ0É ÖÏÑÏÉ"
by Georgie
Mar 28, 2010 11:59:54 GMT 2
No New Posts ÐÕÑÇÍÉÊÇ ÅÍÅÑÃÅÉÁ

ÐõñçíéêÞ åíÝñãåéá

4 6 Pyrinika kai Kypros
by Wayne Hall
Mar 30, 2011 16:05:27 GMT 2
No New Posts ÐÕÑÇÍÉÊÁ ÏÐËÁ

ÐõñçíéêÜ üðëá

1 4 Antipyriniko Kinima
by Wayne Hall
Feb 18, 2010 7:53:12 GMT 2
No New Posts ÊËÉÌÁ

Ôñïðïðïßçóç, óôñáôéùôéêïðïßçóç, ôïõ êëßìáôïò

6 38 I klimatiki anasfaleia
by Wayne Hall
Aug 21, 2010 12:26:53 GMT 2
No New Posts GREENPEACE

ÊñéôéêÞ

2 16 Gabriel Stetter
by Wayne Hall
Apr 29, 2010 14:22:59 GMT 2
No New Posts ÅÌÂÏËÉÁÓÌÏÉ

Åìâïëéáóìïß

3 12 Emvoliasmoi - Ellada, Polonia
by Wayne Hall
Jan 21, 2010 8:39:30 GMT 2
No New Posts ÐÑÙÔÏÂÏÕËÉÁ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÁ ÓÐÉÍÅËÉ ÅÕÑÙÐÇ

Ðñùôïâïõëßá ãéá ôçí Åõñþðç ôùí Ðïëéôþí

4 13 Catherine Ashton, Herman van Rompuy
by Wayne Hall
Apr 24, 2010 17:04:06 GMT 2

ÊÏÉÍÏÂÏÕËÉÁ êôë.

Board Threads Posts Last Post
No New Posts ÅÕÑÙÐÁÚÊÏ ÊÏÉÍÏÂÏÕËÉÏ

Åõñùðáúêü êïéíïâïýëéï

3 3 Herman van Rompuy, Catherine Ashton
by Wayne Hall
Mar 21, 2010 13:11:47 GMT 2
No New Posts ÂÏÕËÇ ÔÙÍ ÅËËÇÍÙÍ

ÂïõëÞ ôùí ÅëëÞíùí

4 4 Konstantinos Kollias
by Wayne Hall
Nov 11, 2011 7:41:06 GMT 2
No New Posts ÂÏÕËÇ ÔÇÓ ÊÕÐÑÏÕ

ÐÑÁÊÔÉÊÁ ÓÕÆÇÔÇÓÅÙÍ

1 1 ÐÑÁÊÔÉÊÁ ÓÕÆÇÔÇÓÅÙÍ chemtrails/HAARP Ïêô. 2010
by Wayne Hall
Nov 5, 2010 10:25:15 GMT 2
No New Posts ÔÏÐÉÊÇ ÁÕÔÏÄÉÏIÊÇÓÇ

ÔïðéêÞ áõôïäéïßêçóç

2 8 DIMOS AIGINAS
by Wayne Hall
Apr 24, 2010 20:00:35 GMT 2

Legend

New Posts New Posts No New Posts No New Posts

Forum Information & Statistics

Board Statistics
Threads and Posts
Total Threads: 96      Total Posts: 245
Last Updated: Codex Alimentarius by Wayne Hall (Feb 7, 2013 18:13:28 GMT 2)
Recent Threads - Recent Posts - RSS Feed
Members
Members
Total Members: 15
Newest Member: fovos
Most Users Online: 40 (Nov 17, 2012 17:24:31 GMT 2)
View today's birthdays
Members Online
Users Online
0 Staff, 0 Members, 1 Guest.
24 Hours
Users Online in the Last 24 Hours
0 Staff, 0 Members, 5 Guests.